WP-pajan logo

Verkkosivut ja verkkokaupat
yrityksille ja yhteisöille

WordPress Verkkosivut ja verkkokaupat yrityksille 

Olen 41-vuo­tias web-ke­hit­tä­jä, va­lo­ku­vaa­ja ja me­dia-alan am­mat­ti­lai­nen. Pyö­ri­tän pien­tä, pis­kuis­ta yh­den mie­hen di­gi­toi­mis­toa Kan­gas­nie­mel­lä Ete­lä-Sa­vos­sa. Kan­nuk­se­ni alal­le olen hank­ki­nut Jy­väs­ky­läs­sä, toi­mies­sa­ni mai­nos­toi­mis­tois­sa WordPress-ke­hit­tä­jä­nä se­kä teh­des­sä­ni verk­ko­si­vu­ja mai­nos­toi­mis­to­jen ali­hank­ki­ja­na. Edel­lis­ten li­säk­si olen myös toi­mi­nut yrit­tä­jä­nä yli 10 vuot­ta elä­mäs­tä­ni. Yrit­tä­jyy­den tuo­man ko­ke­muk­sen se­kä laa­jan mo­nia­lai­sen asia­kas­kun­nan an­sios­ta, mi­nul­ta löy­tyy ym­mär­rys­tä eri alo­jen mark­ki­noin­nis­ta ja verk­ko­si­vu­jen tarpeista. 

Suun­nit­te­len ja to­teu­tan yri­tyk­sel­le­si WordPress ‑verk­ko­si­vut, Woocom­merce-verk­ko­kau­pat ja tar­joan nii­hin liit­ty­vät tu­ki­pal­ve­lut toi­min­taon­gel­mien sel­vit­tä­mi­ses­tä käy­tön opas­tuk­seen ja kon­sul­toin­tiin. Mi­nul­ta saat myös laa­duk­kaat va­lo­ku­vat net­ti­si­vuil­le ja muu­hun markkinointiin.

Jos tar­vit­set graa­fis­ta suun­nit­te­li­jaa yri­tyk­sel­le­si, teen yh­teis­työ­tä ko­ke­neen graa­fi­sen alan am­mat­ti­lai­sen kans­sa jol­loin voim­me to­teut­taa verk­ko­si­vut ja muut mai­nos­ma­te­ri­aa­lit ko­ko­nais­pa­ket­ti­na. AD suun­nit­te­lee yri­tyk­se­si vi­su­aa­li­sen il­meen ja mi­nä to­teu­tan yri­tyk­se­si net­ti­si­vut. Am­ma­til­li­ses­ta yh­teis­työ­ver­kos­tos­ta­ni löy­tyy mon­ta osaa­vaa te­ki­jää, jol­loin pys­tym­me to­teut­ta­maan kaik­ki yri­tyk­se­si markkinointitarpeet.

Ota het­ki ai­kaa, lue li­sää pal­ve­luis­ta ja tu­tus­tu työ­näyt­tei­siin.

Minut tavoitat:

Ma-To 9.00 — 16.00

Pe 9.00 — 14.00

Mui­na ai­koi­na lä­he­tä
säh­kö­pos­tia.

Palvelut tiivistettynä

  • Verk­ko­si­vu­jen ja verk­ko­kaup­po­jen suun­nit­te­lu ja toteutus
  • WordPress-tee­mo­jen kehittäminen
  • WordPress ‑on­gel­mien sel­vit­tä­mi­nen ja vir­hei­den korjaus
  • Net­ti­si­vu­jen si­säl­lön päivitykset
  • WordPress käy­tön opastus 
  • Ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti (SEO)
  • Va­lo­ku­vaus­pal­ve­lut
  • Ku­van­kä­sit­te­ly
  • Muut graa­fi­set työt

WordPress on internetin suosituin sisällönhallintajärjestelmä. Se on ilmainen, helposti mukautettavissa, hakukoneystävällinen ja turvallinen käyttää. 

Yrityksiä, joille olen tehnyt nettisivut:

Valokuvauspalvelut

Mi­tä­pä oli­si net­ti­si­vut il­man laa­duk­kai­ta ku­via. Suu­rin yk­sit­täi­nen te­ki­jä verk­ko­si­vu­jen il­mees­sä on ni­men omaan va­lo­ku­vat. sik­si nii­hin kan­nat­taa pa­nos­taa. Par­hai­ten ero­tut kil­pai­li­jois­ta kun si­vu­je­si ku­vat ei­vät ole ku­va­pank­ki­ku­via vaan ne on otet­tu yri­tyk­se­si tuot­teis­ta, pal­ve­luis­ta, ka­lus­tos­ta tai ihmisistä.

Kuinka voin auttaa?

WP-paja

Nie­mis­jär­ven­tie 204,

51360 Koi­vu­la (Kan­gas­nie­mi)

Y‑tunnus: 2443098–8

Harri Vesanen

+358 45 324 4848

Asun Ete­lä-Sa­von sa­lo­mail­la
mis­sä pu­he­li­nyh­tey­det
toi­mi­vat vaihtelevasti.

Var­mim­min ta­voi­tat mi­nut
säh­kö­pos­til­la!