Verk­ko­si­vut yrityksille

Tyy­lik­käät, laa­duk­kaat ja nopeas­ti toi­mi­vat verk­ko­si­vut aut­ta­vat yri­tys­tä­si tehos­ta­maan myyn­tiä ja vakuut­ta­vat kävi­jät yri­tyk­se­si osaa­mi­ses­ta ja palveluista.

Suun­nit­te­len ja toteu­tan yri­tyk­sel­le­si WordPress-sivut, jotka:

 • toi­mi­vat nopeas­ti ja ovat selkeät
 • skaa­lau­tu­vat hyvin eri selai­mil­la ja näy­tön koon mukaan
 • löy­ty­vät hakukoneista
 • saa­vat kävi­jät kiin­nos­tu­maan pal­ve­luis­ta­si ja tutus­tu­maan sivu­je­si sisäl­töön tarkemmin
 • kas­vat­ta­vat liikevaihtoasi

Aiem­mis­ta asiak­kais­ta­ni löy­tyy raken­nus­liik­kei­tä, teol­li­suu­den tuk­ku­liik­kei­tä, kul­je­tus­liik­kei­tä, sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­yk­si­köi­tä, kir­jan­pi­tä­jiä, kon­sult­te­ja, kir­ja- ja lah­ja­ta­va­ra­liik­kei­tä, liha­liik­kei­tä, artis­te­ja ja yhty­ei­tä, sekä monien mui­den alo­jen yri­tyk­siä. Myös ali­han­kin­ta­työt mai­nos­toi­mis­toil­le ovat tuttuja.

Tutus­tu työ­näyt­tei­siin ja pal­ve­lui­hin.

WordPress logo
Verkkosivut on tärkeä osa yrityksen markkinointia.

Pal­ve­lut

 • Verk­ko­si­vu­jen suun­nit­te­lut ja toteutukset
 • Sivus­to­jen muu­tos­työt ja korjaukset
 • Woocom­merce-verk­ko­kaup­po­jen teko
 • WordPres­sin käyttökoulutukset
 • Web­ho­tel­lit ja sähköpostitilit
 • Valo­ku­vat kotisivuille
 • Sisäl­lön­tuo­tan­to ja käännöspalvelut

“Teke­mä­si sivut on tosi muka­van näköi­set ja ootan innol­la, saan­ko kalas­tel­tua asiakkaita.” 
Ritva Flinkman - Safarina Oy

Rit­va Flinkman

Jonad Adven­tu­res / Safa­ri­na Oy
WP-paja verkkosivut avattu

WP-pajan verk­ko­si­vut on julkaistu!

“Suu­ta­rin lap­sil­la ei ole ken­kiä.” Niin lop­puun­ku­lu­nut sanon­ta, mut­ta osoit­tau­tui taas ker­ran todeksi. 
Lue lisää

Osaa­mis­ta löy­tyy mm. seu­raa­vis­ta asioista:

 • WordPress, Woocom­merce
 • Rää­tä­löi­ty­jen WordPress-tee­mo­jen kehittäminen
 • ACF, WP-CLI
 • WordPress-kään­nös­ten teko
 • haku­ko­neop­ti­moin­ti (SEO)
 • Valo­ku­vaa­mi­nen, kuvan­kä­sit­te­ly
 • Video­ku­vaus ja edi­toin­ti (Final Cut Pro)
 • Ado­be Pho­tos­hop, illustra­tor, InDesign
 • PHP, MySQL
 • Javasc­ript, Bootstrap
 • XHTML, HTML
 • SCSS, CSS
 • Gulp, Brow­ser­Sync

OTA YHTEYTTÄ:

Ma-To 9.00 — 16.00

Pe 9.00 — 14.00

Mui­na ajan­koh­ti­na kirjoita

säh­kö­pos­tia.