Palvelut

Pal­ve­lut

WP-pajan lii­ke­toi­min­ta kes­kit­tyy WordPress-poh­­jais­­ten verk­ko­si­vu­jen ja verk­ko­kaup­po­jen suun­nit­te­luun ja teke­mi­seen. Sivus­tot ovat res­pon­sii­vi­sia, sel­kei­tä käyt­tö­liit­ty­mäl­tään ja raken­teel­taan, kevyi­tä käyt­tää sekä hyvin testattuja.

WordPress-sivut yri­tyk­sil­le

WP-pajan toteut­ta­mat verk­ko­si­vut sisältävät:

  • verk­ko­si­vu­jen ilmeen suunnittelun
  • verk­ko­si­vus­ton koodauksen
  • sisäl­lön­syö­tön
  • haku­ko­neop­ti­moin­nin
  • verk­ko­si­vu­jen julkaisun
  • WordPres­sin käyttökoulutuksen
  • sekä asia­kas­koh­tai­set verk­ko­si­vu­jen rää­tä­löin­nit sopi­mus­ten mukaisesti

Tutus­tu työs­ken­te­ly­ta­poi­hi­ni ja ota yhteyt­tä.


Verk­ko­si­vu­jen muu­tos­työt tuntilaskutuksella

Mones­ti huo­maa asiak­kai­den sor­tu­van ajat­te­luun, jos­sa sivus­ton jul­kai­sun jäl­keen seu­raa­vat muu­tok­set sivus­tol­le teh­dään sit­ten, kun sivut uusi­taan koko­naan. Asian ei tar­vit­se olla näin, vaan sivus­to voi kehit­tyä asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan muka­na asteit­tain. Net­ti­si­vu­jen kehi­­tys- ja muu­tos­työ­tä teen yhteis­työs­sä asiak­kaan kanssa.

Ota yhteyt­tä!


Woocom­merce verkkokauppa

Verk­ko­kau­pan raken­ta­mi­nen WordPres­sil­lä onnis­tuu hyvin ja mikä paras­ta, kaup­pa on hel­pos­ti muo­kat­ta­vis­sa ja mukau­tet­ta­vis­sa. Ensik­si asen­ne­taan WordPres­siin Woocom­­merce-verk­­ko­­kaup­­pa, min­kä jäl­keen sil­le vali­taan muut lisä­osat sen mukaan mil­lai­nen kau­pas­ta halu­taan. Sit­ten sää­de­tään WordPres­sin ja lisä­osien ase­tuk­set, raken­ne­taan verk­ko­kau­pan ilme asiak­kaan yri­ty­sil­meen mukai­sek­si, lisä­tään tuot­teet, tes­ta­taan ja jul­kais­taan verkkokauppa. 


Valo­ku­vat verkkosivuille

Hyvät kuvat piris­tä­vät net­ti­si­vu­jen ilmet­tä ja anta­vat ammat­ti­mai­sen vai­ku­tel­man yri­tyk­se­si teke­mi­ses­tä ja osaa­mi­ses­ta. Valo­ku­vien laa­tuun kan­nat­taa siis panos­taa ja kuva­maa­il­ma kan­nat­taa suun­ni­tel­la huolella. 

Kuvaan asia­kas­töi­nä yri­tyk­sel­le­si laa­duk­kaat kuvat, joi­ta ei tar­vit­se hävetä.

Tutus­tu portfoliooni!


Sisäl­lön­tuo­tan­to ja käännöspalvelut

Monel­le yrit­tä­jäl­le verk­ko­si­vu­jen sisäl­tö on juu­ri se pahin ras­ti, eikä teks­tiä syn­ny vaik­ka kuin­ka puris­tai­si kynäs­tä. Näis­sä tilan­teis­sa onkin hel­poin­ta ja jär­ke­vin­tä antaa hom­ma hen­ki­löl­le, jon­ka ei tar­vit­se ope­tel­la kir­joit­ta­mis­ta ja jol­la kynä pysyy kädes­sä paremmin.

Jos tar­vit­set sisäl­lön­tuot­ta­jaa tai kään­nös­teks­te­jä, ota yhteyt­tä ja hoi­de­taan hom­ma maaliin!


Web­ho­tel­lit ja sähköpostipalvelut

Verk­ko­si­vut (tai verk­ko­kaup­pa) tar­vit­see toi­miak­seen hyvän ja luo­tet­ta­van web­ho­tel­lin, joka on saa­vu­tet­ta­vis­sa tilan­tees­sa kuin tilan­tees­sa, jot­ta net­ti­si­vut oli­si käy­tet­tä­vis­sä 24/7. Aina tämä ei toteu­du, mut­ta web­ho­tel­lia valit­taes­sa kan­nat­taa etsiä ope­raat­to­rei­den net­ti­si­vuil­ta tie­toa pal­ve­li­mien up-time ajois­ta sekä muu­ten­kin sel­vit­tää mil­lai­sia koke­muk­sia toi­sil­la käyt­tä­jil­lä on.

Valin­taa teh­des­sä kan­nat­taa myös sel­vit­tää, löy­tyy­kö ope­raat­to­ril­ta eri­tyi­ses­ti WordPres­sil­le teh­tyä web­ho­tel­li­pal­ve­lua. Nämä pal­ve­lut on nime­no­maan raken­net­tu WP:tä var­ten ja sisäl­tä­vät yleen­sä huo­mat­ta­via etu­ja taval­li­siin web­ho­tel­lei­hin nähden.

Autan web­ho­tel­lin valin­taan liit­ty­vis­sä asiois­sa, joten jos edel­lä mai­ni­tut asiat tun­tu­vat vai­keil­ta tai haluat ulkois­taa ongel­man – soi­ta tai lähe­tä sähköpostia!


WordPres­sin käyttökoulutus 

WordPres­sin käyt­tä­mi­nen ei ole vai­kea­ta, mut­ta mikä­li aikai­sem­paa koke­mus­ta ei ole, ensim­mäi­set ker­rat voi­vat olla hie­man haas­ta­via. Kun ohjel­mis­to tulee tutuk­si ja sitä käyt­tää sään­nöl­li­ses­ti, tilan­ne helpottuu.

Teh­des­sä­ni asiak­kaal­le verk­ko­si­vu­ja otan huo­mioon sivus­ton sisäl­lön päi­vit­tä­mi­sen. Valit­sen ja teen sisäl­tö­kent­tien lisäyk­set niin, että asiak­kaan ei tar­vit­se suk­ku­loi­da edes­ta­kai­sin WordPres­sin hallintapaneelissa.

Mikä­li tar­vit­set apua WP:n käyt­tä­mi­ses­sä, ota yhteyt­tä.


Kon­sul­toin­ti

Onko suun­ni­tel­mis­sa uusien verk­ko­si­vu­jen han­kin­ta vai mie­tit­kö miten kehit­tää WordPress-sivu­­ja? Vaik­ka et haluai­si verk­ko­si­vu­ja WP-pajal­­ta, voin aut­taa rat­kai­se­maan verk­ko­si­vui­hin liit­ty­viä kysy­myk­siä, ongel­mia tai aut­taa mää­rit­te­le­mään yri­tyk­se­si tar­peet uusien sivu­jen han­kin­nal­le. Täl­löin saat parem­man kuvan tilan­tees­ta ja pys­tyt valit­se­maan par­haan toteuttajan.


Yllä­pi­to­pal­ve­lut asiakkaille 

WP-pajan teke­miin verk­ko­si­vus­toi­hin liit­tyy olen­nai­se­na osa­na sivus­to­jen päi­vit­tä­mi­nen. Kun asia­kas hyväk­syy verk­ko­si­vu­tar­jouk­sen, sopi­muk­seen sisäl­tyy vuo­den mää­rä­ai­kai­nen kuu­kausi­mak­sul­li­nen päivityspalvelu.