Palvelut

Tar­joan mo­ni­puo­li­set verk­ko­si­vui­hin liit­ty­vät pal­ve­lut yri­tyk­sil­le, yh­dis­tyk­sil­le, seuroille. 

WP-pajan tarjoaa WordPress-poh­jais­ten verk­ko­si­vu­jen ja verk­ko­kaup­po­jen suun­nit­te­lun ja teke­mi­sen palvelut. Sivus­tot ovat res­pon­sii­vi­sia, sel­kei­tä käyt­tö­liit­ty­mäl­tään ja raken­teel­taan, kevyi­tä käyt­tää sekä hyvin testattuja.

WordPress logo

WordPress-sivut yrityksille

  • suun­nit­te­len verk­ko­si­vu­jen vi­su­aa­li­set ilmeet 
  • teen verk­ko­si­vus­ton koodauksen
  • li­sään teks­tit ja muut si­säl­löt sivuille
  • ha­ku­ko­neop­ti­moin si­vu­jen tekstit
  • jul­kai­sen verkkosivustot
  • tar­joan WordPres­sin käyttökoulutukset
  • teen asia­kas­koh­tai­set verk­ko­si­vu­jen räätälöinnit

Verkkosivujen muutostyöt tuntilaskutuksella

Mo­ni yri­tys sei­sot­taa verk­ko­si­vu­ja pa­him­mil­laan vuo­sia il­man, et­tä ku­kaan päi­vit­täi­si nii­den si­säl­töä. Sit­ten ih­me­tel­lään, kun net­ti­si­vut tip­puu ha­ku­ko­nei­den ha­ku­tu­lok­sis­sa ei­kä uusia asia­kas­kon­tak­te­ja syn­ny. Näi­hin kum­paan­kin pys­tyy vai­kut­ta­maan kun pi­tää huo­len verk­ko­si­vu­jen sään­nöl­li­ses­tä päi­vit­tä­mi­ses­tä. Jos si­säl­tö­jen muok­kaus tun­tuu vai­keal­ta, sii­hen löy­tyy ul­ko­pu­lis­ta apua.

Net­ti­si­vu­jen ke­hi­tys- ja muu­tos­työt teen tun­ti­las­ku­tuk­sel­la, yh­teis­työs­sä asiak­kaan kanssa.

Ota yh­teyt­tä!

Verkkokauppa yritykselle

Verk­ko­kau­pan to­teut­ta­mi­seen ei tar­vit­se eril­lis­tä oh­jel­mis­toa, vaan sen voi to­teut­taa WordPres­siin. Hel­poi­ten tä­mä on­nis­tuu, kun si­vus­tol­le asen­taa Woocom­merce li­sä­osan. Woocom­merce on hel­pos­ti muo­kat­ta­vis­sa ja sen omi­nai­suuk­sia pys­tyy mo­ni­puo­lis­ta­maan lu­kui­sil­la lisäosilla.

Valokuvat verkkosivuille

Hy­vät ku­vat pi­ris­tä­vät net­ti­si­vu­jen il­met­tä ja an­ta­vat am­mat­ti­mai­sen vai­ku­tel­man yri­tyk­se­si pal­ve­luis­ta ja tuot­teis­ta. Va­lo­ku­vien laa­tuun kan­nat­taa siis pa­nos­taa ja ku­va­maa­il­ma suun­ni­tel­la huolella.

Ku­vaan asia­kas­töi­nä yri­tyk­sel­le­si laa­duk­kaat ku­vat, joi­ta ei tar­vit­se hävetä.

Sisällöntuotanto ja käännöspalvelut

Mo­nel­le yrit­tä­jäl­le verk­ko­si­vu­jen si­säl­tö on juu­ri se pa­hin ras­ti, ei­kä teks­tiä syn­ny vaik­ka kuin­ka pu­ris­tai­si ky­näs­tä. Täl­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa on jär­ke­vin­tä an­taa hom­ma hen­ki­löl­le, jol­la ky­nä ei ole vie­ra­se­si­ne ja teks­tiä syn­tyy kä­den käänteessä.

Jos tar­vit­set si­säl­lön­tuot­ta­jaa tai kään­nös­teks­te­jä – ota yh­teyt­tä!

Webhotelli kotisivuille

Verk­ko­si­vut (tai verk­ko­kaup­pa) tar­vit­see toi­miak­seen hy­vän ja luo­tet­ta­van web­ho­tel­lin, jo­ka on saa­vu­tet­ta­vis­sa jo­ka ti­lan­tees­sa. Ihan ai­na tä­mä ei to­teu­du, mut­ta web­ho­tel­lia va­lit­taes­sa kan­nat­taa va­li­ta ope­raat­to­ri jon­ka pal­ve­lui­den up-ti­me ai­ka on mah­dol­li­sim­man hy­vä se­kä sel­vit­tää, mil­lai­sia ko­ke­muk­sia toi­sil­la käyt­tä­jil­lä on operaattoreista.

Va­lin­taa teh­des­sä kan­nat­taa myös sel­vit­tää, löy­tyy­kö ope­raat­to­ril­ta eri­tyi­ses­ti WordPres­sil­le teh­tyä web­ho­tel­li­pal­ve­lua. Nä­mä pal­ve­lut on ni­me­no­maan ra­ken­net­tu WP:tä var­ten ja niis­sä WordPress-si­vusi toi­mi­vat no­peam­min kuin ta­val­li­sis­sa webhotelleissa.

Au­tan web­ho­tel­lin va­lin­taan liit­ty­vis­sä asioissa.

WordPressin käyttökoulutukset meiltä.

WordPressin käyttökoulutus 

WordPres­sin käyt­tä­mi­nen ei ole vai­kea­ta, mut­ta mi­kä­li ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta ei ole, en­sim­mäi­set ker­rat voi­vat ol­la hie­man haas­ta­via. Kun oh­jel­mis­to tu­lee tu­tuk­si ja si­tä käyt­tää sään­nöl­li­ses­ti, ti­lan­ne helpottuu.

Teh­des­sä­ni asiak­kaal­le verk­ko­si­vu­ja otan huo­mioon si­vus­ton si­säl­lön päi­vit­tä­mi­sen. Va­lit­sen ja teen si­säl­tö­kent­tien li­säyk­set niin, et­tä asiak­kaan ei tar­vit­se suk­ku­loi­da edes­ta­kai­sin WordPres­sin hallintapaneelissa.

Mi­kä­li tar­vit­set apua WP:n käyt­tä­mi­ses­sä, ota yh­teyt­tä.

Konsultointi

On­ko suun­ni­tel­mis­sa uusien verk­ko­si­vu­jen han­kin­ta vai mie­tit­kö mi­ten ke­hit­tää WordPress-si­vu­ja? Vaik­ka et ha­luai­si verk­ko­si­vu­ja WP-pa­jal­ta, voin aut­taa rat­kai­se­maan verk­ko­si­vui­hin liit­ty­viä ky­sy­myk­siä, on­gel­mia tai aut­taa mää­rit­te­le­mään yri­tyk­se­si tar­peet uusien si­vu­jen han­kin­nal­le. Täl­löin saat pa­rem­man ku­van ti­lan­tees­ta ja pys­tyt va­lit­se­maan par­haan toteuttajan.

Ylläpitopalvelut asiakkaille 

WP-pa­jan te­ke­miin verk­ko­si­vus­toi­hin liit­tyy olen­nai­se­na osa­na si­vus­to­jen päi­vit­tä­mi­nen. Kun asia­kas hy­väk­syy verk­ko­si­vu­tar­jouk­sen, so­pi­muk­seen si­säl­tyy vuo­den mää­rä­ai­kai­nen kuu­kausi­mak­sul­li­nen päi­vi­tys­pal­ve­lu. Yl­lä­pi­to­pal­ve­lu jat­kuu mää­rä­ai­kai­suu­den jäl­keen tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevana.