Tie­to­tur­va­pal­ve­lu

WordPress on jul­kai­su­jär­jes­tel­mä jon­ka toi­min­nal­li­suuk­sia laa­jen­ne­taan sii­hen asen­net­ta­vil­la lisä­osil­la. WordPres­siin sekä lisä­osiin nii­den kehit­tä­jät jul­kai­se­vat päi­vi­tyk­siä joil­la kor­ja­taan ohjel­mis­to­jen toimintaongelmia(bugeja) sekä niis­tä löy­ty­nei­tä ohjel­moin­ti­vir­hei­tä ja tie­to­tur­vaon­gel­mia, jot­ka altis­ta­vat verk­ko­si­vut tie­to­mur­roil­le. Kun ohjel­mis­to­päi­vi­tyk­sis­tä on huo­leh­dit­tu, ohjel­mis­ton sisäl­le tal­len­ne­tut käyt­tä­jä­tie­dot pysy­vät parem­min tur­vas­sa, mur­tau­tu­mi­ses­ta joh­tu­via mai­ne­hait­to­ja ei pää­se syn­ty­mään ja verk­ko­si­vus­to toi­mii luo­tet­ta­vam­min. Lisäk­si sivus­ton omis­ta­va yri­tys ei jou­du sel­vit­te­le­mään asioi­ta viran­omais­ten kans­sa kun verk­ko­si­vu­jen tie­to­tur­vas­ta on huo­leh­dit­tu ajoissa. 

Yllä­pi­to­so­pi­mus

Verk­ko­si­vu­jen luo­vu­tuk­sen yhtey­des­sä sovi­taan sivus­ton yllä­pi­to­pal­ve­luis­ta asiak­kaan kans­sa. Perus­käy­tän­tö­nä on ollut, että luo­vu­tet­tu sivus­to ei jää oman onnen­sa nojaan, vaan päi­vi­tyk­set sivus­tol­le asen­ne­taan sään­nöl­li­ses­ti. Tämä tar­koit­taa nor­maa­lis­ti ker­ran kuu­kau­des­sa päi­vi­tys­ten asentamista.

Yllä­pi­to­so­pi­mus sisältää:

  • Verk­ko­si­vus­ton var­muus­ko­pioin­nin ennen päi­vi­tys­ten asentamista
  • Ohjel­mis­to­jen päivitykset
  • sivus­ton tes­tauk­sen asen­nus­ten jälkeen
  • lop­pu­ra­por­tin lähet­tä­mi­sen sähköpostiin 

Hin­nas­to

Mää­rä­ai­kai­nen ylläpitosopimus
35€ / kerta

Mää­rä­ai­kai­nen 12 kuu­kau­den yllä­pi­to­so­pi­mus verk­ko­si­vu­jen osta­jal­le. Las­ku­tus ker­ran kuu­kau­des­sa, mää­rä­ai­kai­sen sopi­muk­sen jäl­keen sopi­mus jat­kuu ilman eril­lis­tä ilmoi­tus­ta kun­nes asia­kas irti­sa­noo tilauk­sen. Mää­rä­ai­kai­suu­den jäl­keen irti­sa­no­mi­sai­ka on 1 kuukausi.


Ker­ta­luon­toi­set päi­vi­tys- ja ylläpitotyöt
65€ / tunti

Sopi­mus­ten ulko­puo­li­set yllä­pi­to­työt tun­ti­ve­loi­tuk­sel­la työ­hön kulu­van ajan mukaan.