Verkkosivut yritykselle

To­teu­tan laa­duk­kaat yri­tyk­sil­le rää­tä­löi­ty­dyt WordPress verk­ko­si­vut vuo­sien kokemuksella.

Tarvitsetko yrityksellesi nettisivut?

Suun­nit­te­len ja to­teu­tan laa­duk­kai­ta, yri­tyk­sil­le rää­tä­löi­ty­jä verk­ko­si­vu­ja vuo­sien ko­ke­muk­sel­la. Olen työs­ken­nel­lyt mai­nos­toi­mis­toil­le, koo­dan­nut si­vu­ja tois­ten suun­ni­tel­mien poh­jal­ta, muo­kan­nut val­mii­ta si­vu­poh­jia ja ke­hit­tä­nyt asiak­kail­le rää­tä­löi­ty­jä WordPress-tee­mo­ja. Gu­ten­berg-loh­ko­jen te­ke­mi­nen ja ACF-ken­tät ovat tut­tu­ja ku­ten myös WordPres­sin funktiot. 

To­teu­tan yri­tyk­sel­le­si verk­ko­si­vut jot­ka ovat vi­su­aa­li­ses­ti tyy­lik­käät ja ra­ken­teel­taan sel­keät. Ha­ku­ko­neop­ti­moin si­vusi ja var­mis­tan, et­tä ne la­tau­tu­vat no­peas­ti hi­taam­mil­la­kin nettiyhteyksillä.

Ota yhteyttä!

Yhteydenotto

Verk­ko­si­vu­jen hank­ki­mi­nen ei ole vai­kea­ta. Ota yh­teyt­tä ja ker­ro mil­lai­set net­ti­si­vut tarvitset.

Tarpeiden määrittely

Sel­vi­te­tään ja mää­ri­tel­lään yh­des­sä tar­vit­ta­vat omi­nai­suu­det verk­ko­si­vuil­le­si se­kä so­vi­taan ku­ka te­kee teks­tit ja toi­mit­taa ku­vat yms. si­vuil­le tu­le­vat tie­dot. Voin eril­li­ses­tä so­pi­muk­ses­ta ku­va­ta verk­ko­si­vu­jen ku­vat ja hank­kia co­pyw­ri­te­rin kir­joit­ta­maan si­vu­jen teks­tit.

Tarjous

Kun si­vus­ton si­säl­tö on tie­dos­sa, lä­he­tän tar­jouk­sen verk­ko­si­vu­jen toteuttamisesta.

Ylei­set toi­mi­tuseh­dot löy­tyy täältä!

Materiaalien toimitus

Verk­ko­si­vut voi­daan teh­dä myös asiak­kaan val­mii­ta teks­te­jä ja ku­via käyt­täen. Mi­kä­li näin so­vi­taan, asia­kas toi­mit­taa si­vuil­le tu­le­vat teks­tit en­nen pro­jek­tin aloitusta.

Projektin aloitus

Aloi­tan verk­ko­si­vu­jen te­ke­mi­sen kun olen saa­nut asiak­kaal­ta hy­väk­syn­nän tar­jouk­sel­le­ni, si­vus­ton si­säl­lö on mää­ri­tel­ty ja ai­ka­tau­lus­ta sovittu.

Uudet nettisivut tarkistettavaksi

Kun verk­ko­si­vus­ton vi­su­aa­li­nen il­me on val­mis, si­vu­jen tek­ni­nen to­teu­tus kun­nos­sa ja si­vus­ton teks­tit ja ku­vat pai­koil­laan, lä­he­tän asiak­kaal­le be­­ta-ver­­sion tar­kis­tet­ta­vak­si ja tes­tat­ta­vak­si. Be­­ta-ver­­sio on tes­tat­ta­vis­sa sa­la­sa­nal­la suo­ja­tus­sa osoit­tees­sa, ja asia­kas pys­tyy tar­kis­tuk­sen yh­tey­des­sä kom­men­toi­maan si­vu­jen to­teu­tus­ta ja sisältöä.

Verkkosivujen viimeistely

Kun asia­kas on tes­tan­nut ja kom­men­toin­nut si­vu­ja, vii­meis­te­len si­vus­ton ja kor­jaan tar­kis­tuk­ses­sa huo­ma­tut virheet.

Sivuston hakukoneoptimointi ja julkaisu

Kun verk­ko­si­vus­to on val­mis, jul­kais­taan se asiak­kaan web­ho­tel­lis­sa ja teh­dään si­vus­ton ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti. Te­ke­mil­lä­ni si­vus­toil­la on kah­den kuu­kau­den kor­jaus­ta­kuu. Tä­mä tar­koit­taa si­tä, et­tä jos jul­kai­sun jäl­keen si­vus­tol­la huo­ma­taan tek­ni­nen vir­he, kor­jaan sen ta­kuuseen. Ta­kuu­kor­jauk­sis­ta so­vi­taan ta­paus­koh­tai­ses­ti asiak­kaan kanssa.

Yrityksiä, joille olen tehnyt nettisivut: