WordPress tietoturvapalvelu

Var­mis­ta yri­tyk­se­si verk­ko­si­vu­jen toi­mi­vuus. Ul­kois­ta si­vus­ton tie­to­tur­va- ja ylläpitotyöt.

WordPress on jul­kai­su­jär­jes­tel­mä jon­ka toi­min­nal­li­suuk­sia laa­jen­ne­taan sii­hen asen­net­ta­vil­la li­sä­osil­la. WordPres­siin se­kä li­sä­osiin nii­den ke­hit­tä­jät jul­kai­se­vat päi­vi­tyk­siä joil­la kor­ja­taan oh­jel­mis­to­jen toi­min­taon­gel­mia, oh­jel­moin­ti­vir­hei­tä ja tie­to­tur­vaon­gel­mia. Kun oh­jel­mis­to­päi­vi­tyk­sis­tä on huo­leh­dit­tu, oh­jel­mis­ton si­säl­le tal­len­ne­tut käyt­tä­jä­tie­dot py­sy­vät pa­rem­min tur­vas­sa, tie­to­mur­rois­ta joh­tu­via mai­ne­hait­to­ja ei pää­se syn­ty­mään ja verk­ko­si­vus­to toi­mii luotettavammin.

Ylläpitosopimus

Verk­ko­si­vu­jen luo­vu­tuk­sen yh­tey­des­sä so­vi­taan si­vus­ton yl­lä­pi­to­pal­ve­luis­ta asiak­kaan kans­sa. Pe­rus­käy­tän­tö­nä on ol­lut, et­tä luo­vu­tet­tu si­vus­to ei jää oman on­nen­sa no­jaan, vaan päi­vi­tyk­set si­vus­tol­le asen­ne­taan sään­nöl­li­ses­ti. Tä­mä tar­koit­taa nor­maa­lis­ti ker­ran kuu­kau­des­sa päi­vi­tys­ten asen­ta­mis­ta te­ki­jän toimesta.

Yl­lä­pi­to­so­pi­mus sisältää:

  • Verk­ko­si­vus­ton var­muus­ko­pioin­nin en­nen päi­vi­tys­ten asentamista
  • Oh­jel­mis­to­jen päivitykset
  • si­vus­ton tes­tauk­sen asen­nus­ten jälkeen
  • lop­pu­ra­por­tin lä­het­tä­mi­sen sähköpostiin 

Yrityksiä, joille olen tehnyt nettisivut: