Työ­näyt­teet

Alla työ­näyt­tei­tä verk­ko­si­vu­pro­jek­teis­ta. Koos­tees­ta löy­tyy eri­lai­sia koko­nai­suuk­sia yksin­ker­tai­sis­ta Lan­ding Page ‑sivuis­ta laa­jem­piin WordPress-sivustoihin.

Rebo Sys­tems Finland

“Rebo Sys­tems on teol­lis­ten tar­ro­jen asian­tun­ti­ja. Ammat­ti­mai­sil­la tar­ra­tu­los­ti­mil­lam­me saat hel­pos­ti luo­tua tar­ro­ja loput­to­miin eri tek­ni­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin.

Rebo Sys­tem­s Fin­land verk­ko­si­vu­jen kään­nös­työ suo­men kie­lel­le. Esit­tei­den kään­nös­työt vuo­si­na 2016–2019. Verk­ko­si­vus­ton laa­ja päi­vi­tys­pro­jek­ti vuon­na 2021. 

rebo.fi

Kuva Rebo Systems Finlandin verkkosivuista.

Jonas Adventures

Jonad Adven­tu­res

“Jonad Adven­tu­res, Tours & Safa­ris is a small com­pa­ny, a group of Tanza­nian safa­ri pro­fes­sio­nals. We live in Arus­ha, Tanza­nia. Natio­nal parks, Seren­ge­ti and Kili­mand­ja­ro are very well known areas for us. We are experts to ser­ve you for unfor­get­table safa­ri expe­riences. In safa­ris you can see a beau­ti­ful natu­re and unique wild­li­fe. And of cour­se meet Tanza­nian friend­ly people.”

Verk­ko­kau­pan suun­nit­te­lu, koo­daus, tes­taus ja haku­ko­neop­ti­moin­ti 2021.

jonadadventures.com


Won­der­ful Land

“Won­der­ful Lan­din koti­si­vut kävi­vät läpi täy­del­li­sen muo­don­muu­tok­sen! Uudet sivut pyr­ki­vät pal­ve­le­maan parem­min sekä bän­din kuu­li­joi­ta että keik­ka­jär­jes­tä­jiä. Päi­vi­tyk­ses­sä kiin­ni­tet­tiin huo­mio­ta esim. nope­aan toi­mi­vuu­teen, raik­kaam­paan ja sel­keäm­pään ulkoa­suun, sekä kat­ta­vam­paan kat­sauk­seen bän­din moni­vai­hei­ses­ta his­to­rias­ta. Uudes­ta kuva­gal­le­rias­ta löy­tyy nyt arkis­to­jen aar­tei­ta pit­kän mat­kan kai­kis­ta vai­heis­ta, aina vuo­des­ta 2005 saak­ka — kun Won­der­ful Land ‑nimi­nen yhtye otti ensim­mäi­siä askeleitaan.”

Verk­ko­si­vus­ton suun­nit­te­lu, koo­daus, tes­taus ja haku­ko­neop­ti­moin­ti 2020.

wonderfulland.fi


Hor­mel

“Ydin­osaa­mis­tam­me ovat teol­li­sen auto­maa­tion kom­po­nen­tit sekä nii­hin liit­ty­vät pal­ve­lut teol­li­suu­del­le ja teol­li­suu­den pal­ve­lu­yri­tyk­sil­le. Vuo­si­kym­men­ten koke­muk­sem­me on yri­tyk­sel­le­si vain puhe­lin­soi­ton päässä.”

WordPress sivus­ton koo­daus ja mobii­li­tes­taus 2020. Sivus­ton ilmeen suun­nit­te­lu Rotia PRKL.

hormel.fi


Ellin kir­ja ja putiikki

“Vie­hät­tä­vä kivi­jal­ka­kaup­pa Ellin kir­ja & putiik­ki on syn­ty­nyt rak­kau­des­ta kir­joi­hin, Jyväs­ky­lään ja kaik­keen kau­nii­seen.

WordPress ‑verk­ko­si­vu­jen suun­nit­te­lu ja toteu­tus sekä valo­ku­vaus 2020. 


AlhoIT

“IT-pal­­ve­­lut, lait­teet, kehi­tys ja tuki — kaik­ki yhdes­tä pai­kas­ta.

Väliai­kai­sen Lan­ding Page ‑sivun suun­nit­te­lu ja koo­daus it-yri­­tyk­­sel­­le 2019.


Seri­me­dia

“Seri­pai­nol­la voim­me toteut­taa laa­duk­kaat, kes­tä­vät ja tark­kuut­ta vaa­ti­vat pai­na­tuk­set metal­liin, puu­hun, lasiin, muo­viin, tar­raan ja pape­riin. Seri­pai­nam­me myös suo­raan asiak­kaan tuotteeseen.”

WordPress-verk­­ko­­si­­vus­­ton tek­ni­nen toteu­tus ali­han­kin­ta­työ­nä mai­nos­toi­mis­ton. Ilmeen suun­nit­te­li Seri­me­dian Mai­ju Man­ni­nen 2018.

serimedia.fi


PKS-vin­­ta­­ge

PKS Vin­ta­ge & Sisus­tus myy käy­tet­tyä, siis­tiä ja hyvä­kun­tois­ta tava­raa.

Woocom­­merce-verk­­ko­­kau­­pan suun­nit­te­lu ja koo­daus 2018.

pksvintage.fi


Rotia

“Me puhu­taan suo­mea ja väl­te­tään ammat­tis­lan­gia. Rehel­li­syys, avoi­muus ja jou­he­va yhteis­työ ovat asioi­ta mihin me oikeas­ti uskom­me. Me teh­dään mitä lupaam­me ja jos mokaam­me, niin kan­nam­me myös vas­tuun.

WordPress tee­man koo­daus mai­nos­toi­mis­tol­le 2018.


Simppeli Saitti verkkosivun uudelleen koodaus mainostoimistolle.

Simp­pe­li Saitti

“Kysyim­me PK-yrit­­tä­­jil­­tä, mit­kä asiat koros­tu­vat koti­si­vu­ja valit­taes­sa ja vas­tauk­set oli­vat pää­osin yhden­mu­kai­sia. Help­pous, hin­ta ja laa­tu. Kol­me asi­aa jot­ka har­voin koh­taa­vat – pait­si meil­lä.

WordPress-verk­­ko­­si­­vut koo­daus mai­nos­toi­mis­tol­le 2018.


Voice For You

“Olem­me koke­nut ja luo­tet­ta­va spiik­ke­ri­kak­sik­ko. Olet ehkä kuul­lut ään­täm­me mai­nok­sis­sa, TV-ja radio­ka­na­vil­la, yri­tys­vi­deois­sa, kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­leis­sa, len­to­ko­neis­sa ja niin edel­leen.

Simp­pe­li Sait­ti ‑verk­ko­si­vu­jen koo­daus 2018.

voiceforyou.fi


Zebull

“Kun toi­mi­jaa vali­taan, valin­ta­pe­rus­teet ovat sel­keät. Työn jäl­jen pitää olla laa­du­kas­ta, aika­tau­lu­jen täy­tyy pitää ja ennen­kaik­kea — vah­va luot­ta­mus on läh­tö­koh­ta kaikelle!”

Simp­pe­li Sait­ti ‑verk­ko­si­vus­to ali­han­kin­ta­na Rotial­le 2018.

zebull.fi


Har­jun Paperi

“Hyvän tuu­len kort­ti­kau­pas­ta löy­dät laa­jan vali­koi­man per­soo­nal­li­sia kort­te­ja kaik­kiin elä­män juh­liin sekä yllä­tyk­siä arkea ilah­dut­ta­maan. Myyn­nis­sä myös run­saas­ti seson­geit­tain vaih­tu­via pape­ri­tuot­tei­ta: julis­tei­ta, lah­ja­pa­pe­rei­ta, kiil­to­ku­via, muis­ti­kir­jo­ja, jou­lu­ka­len­te­rei­ta, askar­te­lu­tar­vik­kei­ta sekä sisus­­tus- ja kat­taus­tuot­tei­ta.

Simp­pe­li Sait­ti ‑verk­ko­si­vus­to ali­han­kin­ta­na Rotial­le 2018.


Kuk­ka­huo­ne Helmi

“Suo­men luon­to, vuo­de­na­jat, kuk­kien muo­dot ja värit ov at ins­pi­raa­tio­na kuk­ka­tuot­tei­den suun­nit­te­lul­le. Eko­lo­gi­set arvot; kier­rät­tä­mi­nen, vuo­kraa­mi­nen ja kirp­pu­to­ril­ta aar­tei­den löy­tä­mi­nen kuk­ka­si­don­ta­töi­hin ovat osa yri­tyk­sen ideo­lo­gi­aa.

Simp­pe­li Sait­ti ‑verk­ko­si­vus­to ali­han­kin­ta­na mai­nos­toi­mis­tol­le 2018.


AV°SOME

“Mata­lan kyn­nyk­sen val­men­nus, jon­ka jäl­keen ymmär­rät ja osaat tuot­taa hyvä­ta­sois­ta video­ta vai­vat­to­mas­ti äly­pu­he­li­mel­la­si­kin. Emme tee sinus­ta Hol­lywood tason ohjaa­jaa tai kuvaa­jaa mut­ta lupaam­me, että opit tuot­ta­maan vai­vat­to­mas­ti fil­miä esim. sosi­aa­li­seen mediaan.”

Lan­ding Page ‑sivun koo­daus mai­nos­toi­mis­tol­le 2018.

avsome.fi


H‑lihapalvelut

“H‑Lihapalvelut on Sep­pä­län­kan­kaal­la, Jyväs­ky­läs­sä toi­mi­va pal­ve­le­va ja jous­ta­va liha­tuk­ku­lii­ke niin alan kuin oman koti­keit­tiön ja gril­lien ammat­ti­lai­sil­le. Ter­veys­vi­ran­omais­ten myön­tä­män ter­veys­mer­kin­tä vuo­des­ta 1995.”

WordPress-sivus­ton koo­daus ja tes­taus mai­nos­toi­mis­ton ilmeen mukai­sek­si. Ali­han­kin­ta­työ 2018.

h‑lihapalvelut.fi


Mai­san sivut

Mai­sa esit­tää van­ho­ja rakas­tet­tu­ja gos­pel­lau­lu­ja, joi­den sano­ma on loh­dut­ta­va, hoi­ta­va ja herät­tä­vä.

Verk­ko­si­vut artis­til­le 2018.


Aurin­koi­set Askeleet

Asian­tun­te­mus­ta yri­tyk­sen kehi­tyk­seen tai uudis­tu­mi­seen kol­men­kym­me­nen vuo­den koke­muk­sel­la.

WordPress-sivus­to mai­nos­toi­mis­tol­le 2018.

aurinkoisetaskeleet.fi


Kar­pa­lo­ko­dit

Kar­pa­lo­ko­deis­sa arvos­te­taan yksi­löä ja yhtei­söl­li­syyt­tä. Kukin asu­kas saa elää oman­nä­köis­tä ja itse­näis­tä elä­mää, mut­ta jokai­ses­ta pal­ve­lu­ko­dis­ta on sil­ti muo­dos­tu­nut kodin­omai­nen yhteisö.”

Inter­net-sivu­jen tek­ni­nen toteu­tus WordPres­sil­le. Ali­han­kin­ta­työ mai­nos­toi­mis­tol­le 2017.

karpalokodit.fi


Raken­nus­lii­ke T.J. Väliaho

“Suo­mes­sa asuu kan­sa, joka pitää arvos­saan raken­ta­jan luo­tet­ta­vuut­ta ja laa­du­kas­ta työ­tä, ja se sopii meil­le hyvin. Me T.J. Välia­hol­la olem­me nimit­täin ylpei­tä sii­tä, että saam­me sel­lais­ta työ­tä teh­dä.

WP-sivut raken­nus­liik­keel­le 2017.


Viher­pal­ve­lut Hyvönen

“Viher­pal­ve­lut Hyvö­nen Oy on jous­ta­va, vas­tuul­li­nen ja kas­va­va viher- ja alueu­ra­koit­si­ja, joka toi­mii pai­kal­li­ses­ti Päi­jät-Hämees­sä, pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, Ete­lä-Savos­sa ja Pir­kan­maal­la. Per­hey­ri­tyk­sen rei­lu 50 työn­te­ki­jää teke­vät työn­sä ylpei­nä sii­tä, että hei­dän työn­sä jäl­ki kes­tää.

Net­ti­si­vu­jen koo­daus­työ 2017.

viherpalveluthyvonen.fi


Hammaslääkäriasema Otonpoli

Ham­mas­lää­kä­ria­se­ma Otonpoli

WordPress-sivus­­ton koo­daus Undersco­res ‑tee­mal­le 2017.

otonpoli.fi


ESiOR Oy

ESiOR Oy tuot­taa sosi­aa­­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa toi­mi­vil­le yri­tyk­sil­le ja pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le (SOTE-toi­­mi­­joil­­le) pää­tök­sen­te­koon, joh­ta­mi­seen ja mark­ki­noin­tiin pal­ve­lui­ta, työ­vä­li­nei­tä, ja kon­sul­toin­tia.

Net­ti­si­vu­jen toteu­tus Syd­ney Pro ‑tee­man poh­jal­le 2016.


FinestCon Oy

“FinestCon Oy on ura­koit­si­jois­ta riip­pu­ma­ton raken­nus­hank­kee­seen ryh­ty­vän Tilaa­jan edun­val­vo­ja. Vas­taam­me Tilaa­jan puo­les­ta raken­nus­hank­kei­den rakennuttamis‑, val­­von­­ta- ja pro­jek­tin­joh­to­teh­tä­vis­tä sekä vas­taam­me työ­maan pää­to­teut­ta­jan teh­tä­vis­tä ja vastuista.”

Inter­­net-sivu­­jen tek­ni­nen suun­nit­te­lu ja koo­daus, valo­ku­vaus 2016.

finestcon.fi


Outi Lam­mi

“Autan lisää­mään tie­to­työn tuot­ta­vuut­ta digio­saa­mis­ta ja fik­su­ja työ­ta­po­ja edis­tä­mäl­lä. Uskon näi­den tehoon enem­män kuin työ­ajan pidentämiseen.”

WordPress-verk­­ko­­si­­vut 2016.

outilammi.fi


Tava­ra­lä­he­tit

“Jyväs­ky­län Tava­ra­lä­he­tit on lähet­ti­pal­ve­lui­hin ja mui­hin vaa­ti­viin pika­kul­je­tuk­siin kes­kit­ty­nyt kul­je­tus­lii­ke, jol­la on omat run­ko­lin­jat Jyväs­ky­län, Tam­pe­reen ja Sei­nä­joen väleillä.”

Verk­ko­si­vu­jen koo­daus ali­han­kin­ta­na 2016.


Keu­ruun RM-rakennus

“Keu­ruun RM-Raken­­nus on pai­kal­li­nen raken­nus­lii­ke, jon­ka kes­kei­siä arvo­ja ovat ahke­ruus, yrit­tä­jyys ja työn tulos­ten pit­käi­käi­syys. Vuo­den 1993 jäl­keen olem­me raken­ta­neet yli 700 asun­toa sekä toteut­ta­neet kym­me­niä suu­rem­pia raken­nus­koh­tei­ta.

WordPress ‑verk­ko­si­vut 2016.

rmrakennus.fi


Rede­san / Redenet

Kah­den WordPress sivus­ton yhdis­tä­mi­nen yhdek­si verkkosivustoksi.

Ali­han­kin­ta­työ Idea­vuol­le 2016.


Fin/Admin

“Yrit­tä­jä tar­vit­see kir­jan­pi­tä­jän, joka on oma-aloit­­tei­­nen, pitää asiak­kaan ajan tasal­la ja neu­voo mie­lel­lään. Fin/Adminin työs­sä kus­tan­nus­te­hok­kuus tar­koit­taa edul­lis­ten hin­to­jen lisäk­si sitä, että asia­kas saa vas­ti­net­ta rahalleen.”

WordPress-verk­­ko­­si­­vus­­to ali­han­kin­ta­työ­nä mai­nos­toi­mis­tol­le 2016.

finadmin.fi


Bestino - Kiinteistöpiittaaja

Bes­ti­no

Res­pon­sii­vis­ten verk­ko­si­vu­jen koo­daus ali­han­kin­ta­na mai­nos­toi­mis­to Idea­vuol­le 2016.


Pro Opus

“Pro Opus, vetä­jä­nään Pir­jo Ros­vall, tuot­taa asian­­tun­­ti­­ja- kon­­sul­­toin­­ti- ja neu­von­ta­pal­ve­lui­ta yri­tyk­sil­le, jot­ka halua­vat teh­dä parem­paa työ­tä.

WorPress-verk­­ko­­si­­vus­­to ali­han­kin­ta­työ­nä mai­nos­toi­mis­tol­le 2015.

proopus.fi


Tilaus­lii­ken­ne Liukko

“Ajam­me tilaus­ajo­ja kah­del­la 50-paik­­kai­­sel­­la lin­­ja-autol­­la, kah­del­la pik­ku­bus­sil­la ja 1+8‑paikkaisella tak­sil­la. Kaik­ki autom­me ovat esteet­tö­miä ja nyky­ai­kai­sel­la varus­tuk­sel­la – pik­ku­bus­seis­ta löy­tyy pyö­rä­tuo­li­pai­kat, paa­ri­va­rus­tus ja inva­his­sit. Pik­ku­bus­sit ovat ilmas­toi­tu­ja vuo­den 2018 mal­le­ja ja ne sisäl­tä­vät tur­va­vyöt kai­kil­le mat­kus­ta­jil­le.

WordPress ‑verk­ko­si­vu­jen koo­daus ja kalus­to­ku­vauk­set 2015.

tilausliikenneliukko.fi


Vam­ma­lan Hautaustoimisto

“Olem­me täy­den pal­ve­lun Hau­taus­toi­mis­to Vam­ma­las­sa (Sas­ta­ma­la). Toi­mis­tom­me sijait­see käve­ly­mat­kan pääs­tä kirk­ko­her­ran­vi­ras­tos­ta, samal­la kadul­la. Autam­me niin arkun, uur­nan kuin kuk­kien­kin valin­nas­sa ja myös muis­sa hautajaisjärjestelyissä.”

Verk­ko­si­vut hau­taus­toi­mis­tol­le 2013.

vammalanhautaustoimisto.fi