Työnkulku

Työn­kul­ku

Ensin suun­ni­tel­laan ja sovi­taan asiois­ta, sit­ten toteu­te­taan hom­mat.

Minul­ta on usein tie­dus­tel­tu mitä verk­ko­si­vu­jen teke­mi­nen mak­saa. Kysy­myk­seen on vai­kea antaa nope­aa vas­taus­ta, kos­ka jokai­nen pro­jek­ti on hie­man eri­lai­nen joh­tuen asiak­kaan tar­peis­ta ja pro­jek­tin laa­juu­des­ta. Täs­tä syys­tä onkin eri­tyi­sen tär­ke­ää, että pro­jek­tin yksi­tyis­koh­dis­ta ja sisäl­lös­tä sovi­taan tar­kas­ti ennen kuin hin­ta lyö­dään pöy­tään. Täl­löin asia­kas tie­tää mitä hän on tilan­nut, mil­loin työ val­mis­tuu ja mit­kä ovat kus­tan­nuk­set. Tark­kaan mää­ri­tel­ty pro­jek­ti hel­pot­taa myös teki­jää – hom­ma ei ala rön­syi­le­mään ja teki­jäl­lä on mah­dol­li­suus pysyä aikataulussa.

Verk­ko­si­vu­pro­jek­tien vaiheet

Vaik­ka jokai­nen verk­ko­si­vu­pro­jek­ti onkin hie­man eri­lai­nen, teke­mi­nen ete­nee pää­sään­töi­ses­ti saman­lai­ses­sa järjestyksessä.

Aloi­tus­pa­la­ve­ri

Verk­ko­si­vu­pro­jek­tin ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa pide­tään yhtei­nen pala­ve­ri, jos­sa käy­dään läpi asiak­kaan toi­vei­ta verk­ko­si­vu­jen ilmees­tä ja omi­nai­suuk­sis­ta. Pala­ve­rin poh­jal­ta asiak­kaal­le toi­mi­te­taan tar­jous, jos­sa on eri­tel­ty­nä pro­jek­tin eri vai­hei­den hin­nat ja arvio aika­tau­lus­ta sekä toi­mi­tuseh­toi­hin liit­ty­vät asiat. 

Sopi­mus

Asiak­kaan hyväk­syt­tyä tar­jouk­sen pro­jek­tis­ta teh­dään kir­jal­li­nen sopi­mus, jos­sa sovi­taan pro­jek­tiin liit­ty­vis­tä yksi­tyis­koh­dis­ta sekä WP-pajan ja asiak­kaan osuu­des­ta sopi­muk­sen toteu­tu­mi­seen. Mikä­li asia­kas ei ole toi­mek­sian­ta­nut inter­­net-sivu­­jen sisäl­lön­tuo­tan­toa tai valo­ku­vaus­ta, asia­kas toi­mit­taa verk­ko­si­vu­jen teks­­ti- ja kuva­ma­te­ri­aa­lit sekä muut oleel­li­set tiedot.

Projektit aikataulutetaan sopimuksen teon yhteydessä.

Aika­tau­lu­tus

Pro­jek­tin aika­tau­lu­tuk­ses­ta sovi­taan sopi­muk­sen­te­ko­het­kel­lä. Työn teke­mi­seen kulu­va aika mää­räy­tyy sivus­ton laa­juu­den mukaan. Taval­li­sim­min perus­si­säl­töis­ten verk­ko­si­vu­jen toi­mi­tusai­ka on noin yksi kuu­kausi edel­lyt­täen, että asia­kas on aktii­vi­nen mate­ri­aa­lien toi­mit­ta­mi­sen suh­teen ja on tavoi­tet­ta­vis­sa pro­jek­tiin liit­ty­vis­sä kysymyksissä. 

Suun­nit­te­lu

Var­si­nai­nen pro­jek­ti start­taa sovi­tun aika­tau­lun mukaan verk­ko­si­vus­ton tai ‑kau­pan visu­aa­li­sen ilmeen suun­nit­te­lul­la. Asiak­kaal­le toi­mi­te­taan pala­ve­ris­sa saa­tu­jen tie­to­jen poh­jal­ta suun­ni­tel­ma verk­ko­si­vu­jen visu­aa­li­ses­ta ilmees­tä. Sivus­ton suun­ni­tel­maan teh­dään muu­tok­sia tar­vit­taes­sa, mikä­li sii­nä on puut­tei­ta, tai se ei vas­taa asiak­kaan toi­vei­ta. Lisä­tie­to­ja toimitusehdoissa.

Toteu­tus

Koo­daus­työ aloi­te­taan, kun asia­kas on hyväk­sy­nyt suun­ni­tel­man net­ti­si­vu­jen ilmees­tä. Sivus­ton raken­ne, omi­nai­suu­det ja sisäl­tö­ma­te­ri­aa­lit syö­te­tään toteu­tus­vai­hees­sa. Sisäl­lön­syö­tön yhtey­des­sä tes­ta­taan myös mate­ri­aa­lien päi­vi­tet­tä­vyys WordPres­sin hal­lin­ta­pa­nee­lin kaut­ta. Sivus­ton käyt­tö­mu­ka­vuus asiak­kaan näkö­kul­mas­ta on eri­tyi­sen tär­ke­ää – haluan, että sivu­jen muok­kaus ei tee­tä har­mai­ta hiuk­sia tai aiheu­ta kaljuuntumista.

Tes­taus

Ennen verk­ko­si­vus­ton jul­kai­sua uudet WordPress-sivut tes­ta­taan huo­lel­li­ses­ti. Tes­tauk­ses­sa käy­tän tes­ti­pa­nee­lia, jos­ta löy­tyy äly­pu­he­li­mia ja tablet-lait­­tei­­ta Windows‑, Android- ja IOS-ohjel­­mis­­toil­­la. On tär­ke­ää, että asiak­kaan verk­ko­si­vut toi­mi­vat moit­teet­to­mas­ti eri kokoi­sil­la lait­teil­la ja selai­mes­ta riippumatta.

Jul­kai­su

Val­miit WP-sivut siir­re­tään asiak­kaan web­ho­tel­liin ja jul­kais­taan. Jul­kai­sun yhtey­des­sä sivuil­le teh­dään perus­ta­soi­nen haku­ko­neop­ti­moin­ti ja tes­ta­taan, että verk­ko­si­vut latau­tu­vat mah­dol­li­sim­man nopeas­ti. Sivus­ton toi­min­ta­no­peus var­mis­te­taan kuvien tehok­kaal­la pak­kaa­mi­sel­la ja sivu­ja välimuistittamalla.

Käyt­tö­kou­lu­tus

Kun verk­ko­si­vus­to on jul­kais­tu, asiak­kaal­le anne­taan tun­nuk­set WordPres­sin hal­lin­ta­si­vuil­le. Pro­jek­tei­hin sisäl­tyy käyt­tö­kou­lu­tus, joka voi­daan jär­jes­tää asiak­kaan tilois­sa tai etä­pa­la­ve­ri­na. Kou­lu­tuk­sen jäl­keen on mah­dol­lis­ta hank­kia lisä­kou­lu­tus­ta mikä­li päi­vit­tä­mi­nen ei kai­kes­ta huo­li­mat­ta suju halu­tul­la taval­la, tai voit myös teet­tää sivus­ton sisäl­tö­päi­vi­tyk­set WP-pajalla.


Jat­ko­ke­hi­tys ja tukipalvelut

Verk­ko­si­vut eivät ole kos­kaan täy­sin val­miit. Ne suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan sopi­muk­sen mukaan, mut­ta nii­tä tuli­si kehit­tää ja yllä­pi­tää myös jat­kos­sa. Aktii­vi­sel­la kehi­tyk­sel­lä sivus­to­si kehit­tyy yhdes­sä lii­ke­toi­min­ta­si kans­sa, ja myös asiak­kaa­si huo­maa­vat sen.

WP-pajan teke­miin verk­ko­si­vus­toi­hin liit­tyy olen­nai­se­na osa­na sivus­to­jen päi­vit­tä­mi­nen. Kun asia­kas hyväk­syy sopi­muk­sen, sopi­muk­seen sisäl­tyy vuo­den mää­­rä-aikai­­nen kuu­kausi­mak­sul­li­nen päi­vi­tys­pal­ve­lu. Sivus­ton hank­ki­jal­le pal­ve­lu mak­saa 35€/kk + alv. Muil­le päi­vi­tys­tar­peis­sa ole­vil­le asiak­kail­le teen päi­vi­tys­työt 65€/h + alv. työ­hön kulu­neen ajan mukaan.