WP-pajan verk­ko­si­vut on julkaistu!

“Suu­ta­rin lap­sil­la ei ole ken­kiä.” Niin lop­puun­ku­lu­nut sanon­ta, mut­ta osoit­tau­tui taas ker­ran todek­si. Aloi­tin näi­den verk­ko­si­vu­jen teke­mi­sen syk­syl­lä 2019 ja alku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mukaan sivu­jen jul­kai­su oli­si ollut suun­nil­leen vuo­si sit­ten näi­hin aikoi­hin. Kuten arva­ta saat­taa, venäh­tä­neen pro­jek­tin aika­na ehdin myös aloit­ta­maan var­si­nai­sen koo­daus­työn use­aan ottee­seen, kun suun­ni­tel­mat muuttuivat.

Pro­jek­tin ede­tes­sä olen muu­ta­maan ker­taan ehti­nyt kum­mas­tel­la asia­kas­pro­jek­tien ja omien verk­ko­si­vu­pro­jek­tien eroa­vai­suuk­sia. Nii­tä ei peri­aat­tees­sa pitäi­si olla, mut­ta käy­tän­nön tasol­la pro­jek­tit eroa­vat toi­sis­taan. Asia­kas­pro­jek­teil­le ase­tan jo alku­met­reil­lä tavoit­teet yhdes­sä asiak­kaan kans­sa, työt aika­tau­lu­te­taan ja aika­tau­luis­ta pyri­tään pitä­mään kiin­ni mah­dol­li­sim­man hyvin. Aina se ei tosin onnis­tu, sil­lä asiak­kail­le­kin teh­tä­vis­sä pro­jek­teis­sa tulee usein mut­kia matkaan.

Omil­le pro­jek­teil­le sen sijaan ei yleen­sä tule teh­tyä tark­kaa aika­tau­lua. Ja vaik­ka sel­lai­nen oli­si alun­pe­rin ollut­kin, sitä muu­te­taan heti, kun asiak­kail­ta tulee jotain kii­reel­li­sem­pää teh­tä­vää. Sit­ten jos­sain vai­hees­sa, kun omia pro­jek­te­ja on siir­ret­ty tar­peek­si kau­an, tulee het­ki, jol­loin ne on vain teh­tä­vä val­miik­si. Näin kävi myös tämän sivus­ton teke­mi­ses­sä, mut­ta nyt kun hom­ma on teh­ty ja sivut jul­kais­tu, on help­po hymyillä.

Sit­ten vie­lä hiu­kan verk­ko­si­vuis­ta. Jos näi­tä sivu­ja kat­sel­les­sa tai lukies­sa herä­si tun­ne, että oli­si aika teet­tää tai uusia yri­tyk­se­si verk­ko­si­vut, niin ota yhteyt­tä.